|   EN

PROGRAM ERASMUS

 

Erasmus powstał w 1987 r. jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu i objął również inne formy współpracy między szkołami wyższymi w Europie. Jego nazwa wciąż kojarzy się przede wszystkim z wyjazdami studentów na zagraniczne stypendia, jednak w rzeczywistości jest to kompleksowy program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Polska bierze w nim udział od 1998 r.

W l. 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a obecnie jest realizowany jako część programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (the Lifelong Learning Programme) przewidzianego na l. 2007-2013.

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

W programie są kontynuowane działania podejmowane wcześniej w programach: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, eLearning i European Language Label. Jego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl lub bezpośrednio na stronie Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl .

 

PROGRAM ERASMUS W NASZEJ UCZELNI

W latach 2007-2013 uczelnia może realizować w Erasmusie następujące działania:

  • mobilność studentów w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training);
  • prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OM - Organisation of Mobility);

 

Są to "działania zdecentralizowane" Erasmusa (administrowane są przez Narodową Agencję programu Erasmus w kraju, a nie centralnie przez Komisję Europejską).

Więcej informacji na temat poszczególnych działań w osobnych zakładkach.

 

Back to top